VERENIGING BIODANZADOCENTEN NEDERLAND (VBN)
SYSTEEM ROLANDO TORO ®
JANUARI 2007

1. Definities

2. Doel van de Gedragscode

Het doel van deze Gedragscode is om ethische standaarden te formuleren zoals die van een Biodanza Docent Systeem Rolando Toro ® worden verwacht en een klachtenprocedure te verschaffen voor de beroepsbeoefenaren, de deelnemers en derden.

3. Coherentie van Biodanza Systeem Rolando Toro ®

3.1 Het behouden van de integriteit van het biodanzasysteem zoals het is gecreëerd door Rolando Toro Araneda is van het hoogste belang aangezien dit de beste bescherming biedt voor de beroepsbeoefenaren, de deelnemers en derden.

3.2 De Directeuren van de Scholen die geïnitieerd zijn door de International Biocentric Foundation (IBF) voor Training van docenten in biodanza, hun docenten en studenten onder supervisie zullen waarborgen dat ze hun lessen zullen geven zoals beschreven in Mechanismen van de werking van Biodanza Rolando Toro Systeem, reader 17 of zoals door Rolando Toro beschreven in de verschillende andere readers van de Methodologie of in andere documenten van zijn hand.

4 Samenwerking

4.1 Biodanza is een methode waarmee een levend proces van menselijke solidariteit wordt gecreëerd. Samenwerking is een sleutelelement binnen het karakter van biodanza.

4.2 Docenten zullen waarborgen dat de integriteit van het biodanza-groepsproces voor de deelnemers wordt gehandhaafd door:
4.2.1 Zich te onthouden van het aantrekken van leden van groepen van andere docenten naar hun eigen groepen;
4.2.2 Te overleggen met de deelnemer en de desbetreffende collega ingeval een deelnemer van groep wil veranderen;
4.2.3 Een deelnemer van de groep niet verbieden om over te stappen naar de andere groep/docent;
4.2.4 Het aanmoedigen van doorstromen naar andere meer geavanceerde groepen en activiteiten wanneer dit in het belang van de deelnemer is.

5 Professioneel Gedrag
Algemeen

5.1 De algemene principes die de biodanzadocent in acht moet nemen om zijn/haar beroep te vervullen zijn:
5.1.1 Het ondersteunen van integratieve inspanningen gericht op verhoogd welzijn;
5.1.2 Het bevorderen van een gezonde uitdrukking van emoties en toegenomen zelfbewustzijn;
5.1.3 Het aanmoedigen van constructieve, affectieve communicatie; en
5.1.4 Het uitdragen van deze principes door Vivencias van muziek, zang, dans en groepssolidariteit binnen de orthodoxie van biodanza.
5.2 Een docent dient alle redelijke stappen te ondernemen om binnen de kaders van de wet te opereren.
5.3 Wanneer er enig onderzoek van media- of regeringswege naar een docent of zijn/haar groep of groepen wordt gestart, dan dient de docent onmiddellijk de voorzitter van de Vereniging in kennis te stellen.

Professioneel gedrag van docenten ten aanzien van de deelnemers

5.4 Een docent heeft een faciliterende relatie met zijn/haar deelnemers.
De aan de deelnemer verschuldigde zorgplicht is:
5.4.1 Het nemen van redelijke stappen om de fysieke veiligheid van de deelnemers tijdens een evenement te waarborgen;
5.4.2 Het onderhouden van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van de deelnemers inclusief persoonsgegevens zoals biografische, medische, contact details en dergelijke, en strikt de nationale wetgeving op de bescherming van de privacy t.a.v. de deelnemers naleven;
5.4.3 Het onderhouden van schone en gepaste kleding en persoonlijk hygiëne behorende bij de professionele uitvoering van een biodanzadocent;
5.4.4 De duidelijkheid waarborgen over de kosten van een les;
5.4.5 Het waarborgen dat de les wordt gegeven in coherentie met de orthodoxie van biodanza.

Professioneel gedrag van docenten ten aanzien van collega’s

5.5 De volgende punten geven aan hoe de leden zich dienen te gedragen:
5.5.1 Docenten behandelen elkaar zoals ze zelf behandeld willen worden. Ze respecteren elkaar en spreken en handelen met elkaar zoals ze lesgeven aan hun deelnemers, namelijk met liefde.
5.5.2 Docenten inspireren elkaar en delen hun leservaringen. Ze kunnen bij elkaar terecht en helpen waar dat nodig is.
5.5.3 Docenten nemen de verantwoordelijkheid om eventuele ongenoegens of problemen met elkaar of met deelnemers allereerst met de desbetreffende personen te bespreken en op te lossen.
5.5.4 Logischerwijze zullen docenten zich dan ook niet negatief uitlaten over elkaar of hun deelnemers omdat ze de oorzaak van eventuele negatieve gevoelens bij de bron aan zullen pakken.

5.6 Wanneer een Docent goede reden heeft om aan te nemen dat een mededocent zich heeft misdragen met betrekking tot deze gedragscode, dan heeft hij/zij de verantwoordelijkheid dit schriftelijk te rapporteren aan de Voorzitter van de Vereniging.

Professioneel gedrag van docenten ten aanzien van het publiek

5.7 De Docent heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat het publiek de activiteiten van biodanza niet verkeerd interpreteert door:
5.7.1 De privé sfeer van enig evenement te bewaren;
5.7.2 Zich te onthouden van het veroorzaken van overlast op enige locatie; en
5.7.3 In het algemeen op een verantwoorde, vriendelijke manier enig biodanza-evenement te organiseren en uit te voeren.

6 Reclame & Publiciteit

6.1 De Vereniging kan van tijd tot tijd specifieke richtlijnen uitgeven omtrent de vorm en inhoud van reclamemateriaal voor algemeen gebruik door docenten, zoals vastgesteld ter vergadering van de Vereniging.

7 Klachtenprocedure

7.1 Een deelnemer of iemand uit het publiek kan:
7.1.1 Een schriftelijke klacht bij de Voorzitter van de Vereniging deponeren.

Voorzitter

7.2 Na ontvangst van een schriftelijke klacht zal de Voorzitter, na bevestiging van ontvangst binnen een termijn van 3 weken, een dusdanig onderzoek van feiten doen, zoals volgens hem/haar noodzakelijk is om de rechtsgeldigheid van de klacht vast te stellen. De klacht zal in detail worden gedeeld met de persoon die in de klacht wordt aangesproken en er wordt een mogelijkheid gegeven om schriftelijk op de klacht te reageren.

7.3 De Voorzitter zal openstaan voor enig voorstel tot zelfcorrectie gedaan door de persoon die in de klacht wordt aangesproken en zal de effecten van de voorgestelde zelfcorrectie beoordelen.

Ingeval de Voorzitter, na hoor en wederhoor, concludeert dat er op het eerste gezicht sprake is van een significante casus om te beantwoorden, dan kan hij/zij:

7.3.1 De betrokken docent of docenten verzoeken de kwestie te corrigeren;
7.3.2 De betrokken docent of docenten verzoeken de juiste verbeteringen door te voeren;
7.3.3 De docent of docenten verzoeken herscholing of nascholing te ondergaan om enig gebrek in zijn/haar begrip of toepassing van biodanza te corrigeren;
7.3.4 De zaak doorverwijzen naar de door de vereniging te benoemen Disciplinaire Commissie; of
7.3.5 De partijen voorstellen de zaak door te verwijzen naar bindende arbitrage.

Disciplinaire Commissie

7.4 Ingeval een docent de verzoeken van de Voorzitter weigert, of in gebreke blijft om de zaak te corrigeren of in gebreke blijft om de juiste verbeteringen door te voeren zoals door de Voorzitter verzocht, dan wordt de zaak doorverwezen naar de Disciplinaire Commissie.

7.5 De beslissing van de Disciplinaire Commissie is bindend.

Arbitrage

7.6 Een deelnemer of een derde kan een geschil met een docent voorleggen aan bindende Arbitrage.

7.7 De inhoud van het op te lossen geschil dient te worden gespecificeerd in een overeenkomst tussen de partijen ter instelling van onderwerping aan arbitrage door een enkele scheidsrechter zoals in de wet omschreven.

7.8 Mochten de partijen geen scheidsrechter kunnen overeenkomen dan wordt deze scheidsrechter door de Voorzitter benoemd.

7.9 De scheidsrechter mag een zekerheid verwachten van de Vereniging de middelen te ontvangen die hem/haar in staat stellen om deze functie naar behoren uit te voeren.

7.10 Arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht of enige plaats die tussen de partijen wordt overeengekomen.